• cao-vo-2016-2017

  Rekenvoorbeeld bij 1 FTE

  zelf downloaden van deze spreadsheet: wachtwoord bladbeveiliging ‘oertech’
  (versie 6: nu met de individueel keuze budget volgens 7.1)
  (versie 7: nu met jaartaak overzicht en overige taken)
  (versie 8: meer op volgorde en met voorwaarden)
  (versie 9: printbare versie)
  (versie 10: met een deel invulling van levensfasebewust personeelsbeleid)
  (versie 11a: met startende docenten en vast aantal lesuren per week en meer)

 • Heb je het idee dat jouw lokaal niet aan de huidige eisen voldoet voor een fris lokaal, kijk dan hier:

  Eisen aan een fris lokaal.

 • Waaraan moet een lokaal voldoen volgens de ARBO?

  ARBO eisen en plichten

 • Hoeveel uren les krijgen de leerlingen?

  bron: www.rijksoverheid.nl

  Normuren voortgezet onderwijs
  Sinds het schooljaar 2015-2016 geldt voor het voortgezet onderwijs de onderwijstijd per opleiding. De school stelt zelf het lesrooster vast. De school houdt hierbij rekening met de onderwijstijd per opleiding.

  Vanaf 1 augustus 2015 gelden de volgende normuren voor het voortgezet onderwijs:

  havo (5 jaar): 4.700 uur
  vwo (6 jaar): 5.700 uur
  vmbo (4 jaar): 3.700 uur
  Vóór 1 augustus 2015 gold het aantal uren onderwijs per jaar en per leerling.

  Dagennorm voortgezet onderwijs
  De middelbare school moet per jaar een minimaal aantal dagen onderwijs geven. Dit is 189 dagen. Door de vakantiespreiding hebben bepaalde regio’s 5 dagen minder beschikbaar dan 189. Dit is toegestaan.

  De medezeggenschapsraad op school moet vooraf instemmen met de planning van de dagen waarop er geen onderwijs is.

  Vrije dagen voortgezet onderwijs
  De school kent een aantal schoolvrije dagen waaronder de zaterdagen en zondagen. Daarnaast zijn er per schooljaar maximaal 71 andere schoolvrije dagen: 55 vakantiedagen, 4 feestdagen en 12 roostervrije dagen.

  • voor wie is de CAO VO?
  • kan de werkgever van de cao afwijken?
  • De CAO VO 2016/2017 is een collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs.
   volgens 1.2.: Werkingssfeer, inwerkingtreding en looptijd.
   1. Deze cao is met inachtneming van het in lid 2 bepaalde, van toepassing op:
   a. alle werknemers in dienst van de werkgever;
   b. de werknemers in dienst van een (mede) door de werkgever in stand gehouden centrale dienst.
   2. Deze cao treedt in werking op 1 juli 2016 en loopt tot 1 oktober 2017.
  • Er mag in de volgende gevallen worden afgeweken van deze CAO:
   1.3. Afwijkingsmogelijkheden
   1. Afwijken van artikelen in deel 1 is niet toegestaan.
   2. De artikelen in deel 2 hebben een minimumkarakter.
   3. Indien er sprake is van aperte onbillijke, kennelijk onredelijke of kennelijk onbedoelde gevolgen van de invoering van deze cao, kunnen cao-partijen
   in overleg treden om een passende oplossing vast te stellen.
   4. Een werkgever kan deel 2 van deze cao vervangen door een ondernemings-cao die afgesloten wordt met de vakbonden die partij zijn bij deze cao.
   5. Indien vakbonden met een werkgever geen overeenstemming bereiken over een nieuwe ondernemings-cao zoals bedoeld in lid 4, dan
   prevaleren de afspraken in de ondernemings-cao boven die van de dan vigerende cao vo.
  • Dus effectief NEE (er blijven uitzonderingen), er is niet een individuele werkgever die met alle partijen een losse overeenkomst weet te bereiken.
   Een werkgever kan wel besluiten de CAO VO niet te volgen en zijn plan te trekken.
   Maar dan moet er dus wel overleg zijn geweest tussen bovenstaande partijen.
  • wat zijn taakuren?
 • 2. ALGEMENE ARBEIDSDUUR (Deel 1)

  • 1. Bij een normbetrekking hoort een algemene arbeidsduur van 1659 klokuren op jaarbasis.
   2. Met betrekking tot de toepassing van wet- en regelgeving in het kader van de sociale zekerheid wordt uitgegaan van een arbeidsduur van 36,86 uur per week.
  • wat zijn lesuren?
 • 8. TAAKBELEID

  8.2. Werkdruk
  1. Onverminderd de op instellingsniveau op 1 januari 2009 geldende afspraken m.b.t. het taakbeleid en onverminderd het gestelde in artikel 8.1 betreffende (wijziging van) het systeem van taakbeleid bedraagt de maximale lestaak 750 klokuren op jaarbasis.2
  2. Het onderwerp werkdruk maakt vast onderdeel uit van het functioneringsgesprek.
  3. De middelen die de werkgever in het kader van werkdrukvermindering beschikbaar heeft zal hij volledig inzetten voor werkdrukverlagende maatregelen. Hij zal zich hierover verantwoorden richting P(G)MR en in het jaarverslag.
  4. Een fulltime leraar, die binnen het geldende taakbeleid met het maximum aan lesgevende taken is belast, kan aanspraak maken op een lesroostervrij dagdeel per week.
  5. De leidinggevende bespreekt met iedere werknemer behorend tot de functiecategorie onderwijsondersteunend personeel de ervaren werkdruk en er worden zo nodig afspraken gemaakt om de individuele werkdruk aan te pakken. De werknemer stelt hiervoor een plan op dat in onderling overleg wordt vastgesteld.

  • 2 Aangenomen wordt dat een maximale lestaak van 750 klokuren op jaarbasis de status quo op een grote meerderheid van de instellingen aangeeft. Sociale partners zijn het erover eens dat bij 750 klokuren les per jaar, met een maximale spreiding van lessen over 37,8 onderwijsweken, het mogelijk is te komen tot een aantal van 23,8 lesuren per week, uitgaande van lessen van vijftig minuten.

  Dit betekent dat taakuren en lesuren beide omschreven zijn in deze CAO VO. Dat de omrekening naar 45 minuten rooster ook op een decimaal kan worden afgerond. Een verdere berekening volgt nog

  • wat houd levensfasebewust personeelsbeleid in?
 • 7. LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID

  7.2. Keuzemogelijkheden

  4. a. De leraar en OOP’er met lesgevende taken van 57 jaar en ouder heeft het recht 170 uur per jaar op te nemen in de vorm van verlaging van de maximumlessentaak met drie lesuren van vijftig minuten dan wel een equivalent daarvan.

  5. De leraar en OOP’er met lesgevende taken kan er voor kiezen bij inzet van 170 uur per jaar het aantal in te roosteren dagen te maximeren op vier per week. Deze werknemer kan op de roostervrije dag maximaal tien dagdelen per jaar door de werkgever worden opgeroepen voor het verrichten van niet-lesgevende taken.

  8. De werknemer van 57 jaar en ouder kan door middel van een spaarmogelijkheid ook kiezen voor een gefaseerde afbouw van de loopbaan. De werknemer van 57 jaar en ouder heeft dan het recht jaarlijks 170 uur te sparen om later op te nemen. Het opnemen van verlof is beperkt tot een maximum van 340 uur per jaar. De werknemer wordt in staat gesteld het verlof van 340 uur op een herkenbare wijze op te nemen in de vorm van een vrije dag. Verlof van 340 uur geeft voor de leraar en OOP’er met lesgevende taken recht op verlaging van de maximumlestaak met zes lesuren van vijftig minuten dan wel een equivalent daarvan. Bij einde dienstverband komt het niet opgenomen aanvullend verlof te vervallen.

  Dit houd in dat er van het maximaal aantal lesuren 3 dan wel 6 uren af gaan (van 50 minuten) Bij 45 minuten wordt dat dus anders maar zeker niet minder.

  • Hoe dwing ik mijn werkgever op het naleven van de CAO?
 • 24. NALEVING CAO
  1. Cao-partijen bevorderen zo veel mogelijk de naleving van deze cao.
  2. Indien het vermoeden bestaat dat de cao niet wordt nageleefd, dan wordt dit door cao-partijen aan de betreffende werkgever medegedeeld.
  3. Partijen kunnen de werkgever om nadere informatie verzoeken. De werkgever is verplicht deze informatie binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen vier weken ter beschikking te stellen.
  4. Wanneer de door werkgever verstrekte informatie daartoe aanleiding geeft, zullen partijen in overleg treden met de werkgever om naleving van de cao alsnog te bewerkstelligen.
  5. Partijen zullen indien noodzakelijk een gerechtelijke procedure starten om naleving door de werkgever af te dwingen.