Ooi en Ram Educatief Ingenieursbureau (OER) is in 2008 opgericht door
ir Rachel Baan en ing. Marco Diesman.

2006 – start van vakgebieden

In het schooljaar 2006/2007 gingen veel scholen over op het geven van vakgebieden, zoals Mens en Maatschappij en Mens en Natuur. Op onze school werd besloten dat de vakken Techniek en Natuurkunde in de onderbouw gecombineerd zouden worden tot Mens en Techniek. Deze keuze viel samen met de verhuizing van de school naar een nieuw gebouw. In dat nieuwe gebouw kregen we een extra groot lokaal waarin beide vakken gegeven konden worden en waarin twee klassen met twee docenten gelijktijdig les konden krijgen.

Oude en nieuwe situatie

Deze nieuwe situatie verschilde aanzienlijk van de oorspronkelijke situatie: geen aparte lokalen voor Natuurkunde en Techniek, twee klassen gelijktijdig in 1 lokaal, één groot lokaal met natuurkunde tafels voor slechts 20 leerlingen, techniek tafels voor slechts 18 leerlingen, machines, computers (16) en vier pilaren!

In de oude situatie werd veel frontaal lesgegeven en veel proeven werden door de docent voor de klas voorgedaan of door alle leerlingen tegelijk aan praktijktafels. Maar met twee klassen en twee vakken, was dat niet meer mogelijk. In de oude situatie werden twee verschillende boeken van verschillend uitgeverijen gebruikt, die niet op elkaar aansloten.

Van frontaal lesgeven naar coaching

De nieuwe situatie vraagt om een nieuwe manier van lesgeven: geen frontaal lesgeven, geen vaste groepen, geen vaste werkplekken (er zijn er immers niet voldoende!) en de methodes voor techniek en natuurkunde moeten naadloos op elkaar aansluiten. Natuurlijk hebben we toen verschillende methoden voor de combinatie natuurkunde-techniek onderzocht en uitgeprobeerd. Maar niets beviel: vaak bleek frontaal lesgeven toch nodig, de natuurkunde was vaak onderbelicht of te theoretisch (alleen opgaven maken), te weinig proefjes, de natuurkunde was niet voldoende afgestemd op de eerstejaars vmbo leerlingen (te abstract), de techniek was vaak weinig origineel en er zat weinig (leer)lijn in het techniek deel.

Lesmethode Elementen

Daarom besloot de vakgroep Mens en Techniek om een eigen methode te ontwikkelen. Marco en Rachel hadden daar beide al wat ervaring mee en bovendien was Rachel auteur bij uitgeverij (Wolters) Noordhoff (Netwerk, wiskunde vmbo). De eerste lessenserie over Materialen beviel goed. Zowel de leerlingen als de docenten waren enthousiast: de lessenserie is heel dynamisch in te zetten, de leerlingen kunnen in hun eigen tempo werken en de sfeer in de klassen is goed. Er wordt besloten op deze weg verder te gaan en de geboorte van de methode Elementen is een feit.

Het materiaal is steeds in nauw overleg ontwikkeld met toenmalig vakgroephoofd Wout Moret, natuurkunde docent Adrie Markus en docent Nederlands Karina van Zuilen. De kerndoelen van beide vakken zijn nauwlettend in het oog gehouden om aansluiting met de bovenbouw (techniek en natuurkunde) te garanderen.

Uitbreiding op Elementen voor Techniek en Nask: ICT

In 2013 komt de schoolleiding met de vraag of het vak informatiekunde ook te integreren is in onze methode. Gezien de grote raakvlakken met techniek, zijn we meteen enthousiast. Dit is het begin van de uitbreiding van de methode Elementen met een ICT component. Het ICT materiaal wordt in nauwoverleg met het mbo (da Vinci Dordrecht) ontwikkeld. Dit deel is gemakkelijk te combineren met de natuurkunde en techniekdelen, maar ook los (in een apart computerlokaal) te gebruiken. De manier van werken is hetzelfde: dynamsich en de leerlingen kunnen zelfstandig en in hun eigen tempo werken.